Příprava a kontroly smluvních dokumentů: kupní a darovací smlouvy, dohody o narovnání, smlouvy o výpůjčce a mnohé další smluvní typy.

Převody nemovitostí: kompletní právní servis, včetně zřizování věcných břemen a přípravy návrhů na vklad do katastru nemovitostí. V rámci tohoto servisu provádím i advokátní úschovu kupní ceny. Při využití institutu advokátní úschovy uzavře vedle kupní smlouvy kupující a prodávající s advokátem současně smlouvu o úschově, většinou koncipovanou tak, že kupující splní svou povinnost zaplatit kupní cenu jejím složením do advokátní úschovy, prodávající ji však obdrží až po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Prodávající se o svou nemovitost nemusí obávat, protože návrh na katastr nemovitostí je mnou podán až po složení celé kupní ceny do advokátní úschovy, kupující se zase nemusí obávat o své finanční prostředky, protože ty jsou prodávajícímu z advokátní úschovy vyplaceny až po zápisu vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Pro advokátní úschovu mám zřízenu řadu depozitních účtů u renomovaného finančního ústavu a podléhám v této věci mimořádně přísné kárné pravomoci České advokátní komory.

Dědické právo: sepis závětí a listin o vydědění, právní zastoupení v dědickém řízení a v jím vyvolaných sporech. Za rigorózní práci v oblasti dědického práva jsem získal akademický titul JUDr.

Rozvody a vypořádání společného jmění: kompletní právní servis, předsoudní jednání, zastoupení v soudních sporech, dohody o vypořádání společného jmění manželů.

Spory mezi podílovými spoluvlastníky nemovitostí: mimosoudní jednání, spory o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Jednání s protistranami a dlužníky: především před zahájením soudního sporu je vhodné pokusit se využít poslední pokus o mimosoudní vyřízení prostřednictvím advokáta, a to jednak s účelem „odstrašujícím“, tak i mediačním, tedy s využitím komunikace prostřednictvím advokáta jako nezúčastněné, odborně zdatné a na věci emočně nezainteresované osoby.