Již po řadu let se úzce zaměřuji především na právní zastoupení obětí dopravních nehod a jejich příbuzných. Zastupuji však i osoby, které byly zraněny jinak, než při dopravní nehodě, nepřebírám však zastoupení viníků.

Úvodní porada je zcela bezplatná, klientům podrobně vysvětlím, jaké nároky a jakým způsobem lze v jejich případě řešit. Pokud se klienti po takovéto poradě rozhodnou, že se mnou nechají právně zastupovat, nemusí nic za zastoupení hradit ani následně. Má odměna je v případě dopravních nehod sjednávána tak, že ji představuje náhrada nákladů právního zastoupení vyplacená pojišťovnou nebo provize z dosaženého výsledku, popř. kombinace těchto forem odměny. 

V případě dopravních nehod je vhodné nechat se zastoupit advokátní kanceláří, která se na tuto problematiku skutečně zaměřuje, protože jde o oblast práva, kde právní úprava je poměrně sporá.  Důležitá je tak především znalost právní praxe a zejména podrobná znalost judikatury českých soudů v obdobných případech. Význam má také to, že se s danou kanceláří již řada pojišťoven v minulosti setkala a je si tak vědoma náležité odbornosti v těchto věcech. 

Klienty zastupuji v trestním řízení vedeném vůči viníkovi nehody. Současně uplatňuji nároky klientů vůči pojišťovnám viníků. Existence povinného ručení za škodu způsobenou vozidlem je garantem toho, že náhrada bude následně skutečně vyplacena, jelikož vedle viníka je zde i jeho pojišťovna, tzn. problémem není ani nedostatek finančních zdrojů viníka. Úspěšně lze řešit rovněž případy, kdy viníkovo vozidlo pojištěno nebylo, protože v takovém případě lze náhradu uplatnit vůči České kanceláři pojistitelů. Pokud nedojde k mimosoudnímu vyřízení věci, může být se souhlasem klienta podána k civilnímu soudu žaloba. V naprosté většině případů jsem však schopen dosáhnout mimosoudního vyřízení věci. V případě soudního řízení nemusí klienti hradit ani soudní poplatek za podání žaloby, protože tyto právní věci jsou od něj osvobozeny.

Zraněné osoby 

Nároků, kterých je možno se domáhat, je celá řada. Jednak je možno požadovat náhradu škody, jako je například při nehodě zničený telefon, poškozené oblečení, náklady na léky a zdravotní ponůcky atd. Hned krátce po nehodě je možné požadovat bolestné. Je důležité nezapomínat na to, že bolestné je možno požadovat také za pozdější operace, které poškozený musel podstoupit třeba i po mnoha měsících či letech. Zpravidla po uplynutí jednoho roku od nehody je možné požadovat náhradu za ztížení společenského postavení, jinak řečeno trvalé následky. Za účelem vyčíslení bolestného a trvalých následků mám navázánu úzkou spolupráci se soudními znalci. Dle mých zkušeností je tento postup vhodnější než případ, kdy bolestné vyčíslí např. praktický lékař, protože tito se na vyčíslování náhrad podrobněji nezaměřují a takto vyčíslené náhrady jsou pak často výrazně nižší, než náhrada dle odborného znaleckého posudku. Mezi další řešené nároky pak patří tzv. ošetřovné. Tento nárok není příliš známý a často bývá zcela opomenut, a to ačkoliv se může jednat o velmi vysoké částky. Pokud je někdo pro svá zranění dočasně či trvale omezen a např. jeho příbuzný mu musí pomáhat s vařením, úklidem, nakupováním či hygienou, dá se stanovit hodinový rozsah takovéto pomoci a vyčíslit její hodnotu. 

Pozůstalí po obětech dopravních nehod 

Velmi často zastupuji také pozůstalé, kterým blízká osoba při dopravní nehodě zemřela. Nový občanský zákoník výrazně právní úpravu změnil a nyní běžně uplatňuji satisfakci za duševní útrapy pro celou řadu blízkých osob. Vedle manželů, rodičů a dětí řeším tyto nároky také pro nesezdané partnery, prarodiče, vnuky, tety strýce, bratrance a sestřenice, nevlastní děti či nevlastní rodiče atd. Každý, kdo byl takovýmto úmrtím hluboce zasažen, má dnes právo na poskytnutí satisfakce, samozřejmě jen za předpokladu, že je schopen prokázat existenci vzájemného vztahu. Právě na tento proces dokazování se dlouhodobě zaměřuji, přičemž pokud vztah skutečně existoval, jsem ve spolupráci s klienty schopen jej prokázat. V případě satisfakce za duševní útrapy jde o značně vysoké částky. 

Příbuzní vážně zraněných osob 

Velmi málo známá je skutečnost, že satisfakci za duševní útrapy mohou požadovat také osoby blízké vážně zraněným obětem. Protože duševní útrapy jsou v těchto případech dlouhodobé, je satisfakce za ně často mnohem vyšší než v předchozím případě. Blízké osoby mohou požadovat také úhradu nákladů na cesty, které uskutečnily při návštěvách zraněných.