Kontaktní údaje

JUDr. Lukáš Klega
Advokát
ČAK 12344
IČ: 71470921

Sokolská třída 871/6
Moravská Ostrava

Tel.: +420 732 875 793
klega@advokatklega.cz

Právo na ochranu osobnosti je relativně novým a bouřlivě se vyvíjejícím subsystémem civilního práva, na který se zaměřuje pouze hrstka advokátních kanceláří. O zásah do práva na ochranu osobnosti a s tím souvisejícím vznikem práva na náhradu nemajetkové újmy dochází typicky při dopravních nehodách či jiných útocích na osobnost člověka, může jít často též o zásah s absencí fyzického ataku, například při neoprávněném využití fotografií člověka či při zveřejnění nějakých společensky znevažujících výroků ve veřejném prostoru. Typickým případem je právě právní zastoupení osob, jejichž blízcí byli usmrceni či vážně poraněni při dopravních nehodách. Zde JUDr. Lukáš Klega zastupuje zpravidla příbuzné těchto osob, kteří se domáhají náhrady takto jim vzniklé nemajetkové újmy, a to jak přímo při jednáních s viníky nehod, při uplatňování nároků vůči pojišťovnám z titulu povinného ručení, zastoupení poškozených v adhezním řízení v rámci trestního procesu, popř. v civilním řízení vedeném o přiznání těchto nároků. Samozřejmostí je rovněž zastoupení poškozených osob při vymáhání bolestného či náhrady za ztížení společenského uplatnění, kde má JUDr. Lukáš Klega navázánu úzkou spolupráci se soudními znalci z oboru stanovení nemateriální újmy na zdraví. V případě ochrany osobnosti jde o obor, kde lze často dosáhnout výrazně lepších výsledků právě v případě zastoupení advokátem, který se na danou oblast dlouhodobě zaměřuje a orientuje se tak v aktuálně vznikající judikatuře soudů České republiky a v neustále se vyvíjející právní praxi. Obvyklým způsobem stanovení odměny JUDr. Lukáše Klegy v těchto právních věcech je často odměna podílová či odměna ve výši náhrady nákladů právního zastoupení, klienti tak zpravidla nemusí nic hradit v průběhu vyřizování jejich právní věci.