Kontaktní údaje

JUDr. Lukáš Klega
Advokát
ČAK 12344
IČ: 71470921

Sokolská třída 871/6
Moravská Ostrava

Tel.: +420 732 875 793
klega@advokatklega.cz

V rámci občanského i obchodního práva JUDr. Lukáš Klega poskytuje komplexní právní služby, příklady jsou uvedeny níže:

Příprava smluvních dokumentů: kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o nájmu, smlouvy o dílo, smlouvy o výpůjčce, smlouvy příkazní, smlouvy o zprostředkování, dohody o narovnání sporných práv, smlouvy o zprostředkování, dohody o uznání závazku či splátkách dluhu, smlouvy o smlouvách budoucích, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o zástavních právech, ručení a věcných břemenech, nepojmenované, smíšené a mnohé další typy smluv.

Převody nemovitostí: kompletní právní servis, a to včetně kupních či darovacích smluv, zřízení věcného břemene, návrhů na katastr nemovitostí a advokátní úschovy finančních prostředků. Při využití institutu advokátní úschovy uzavře kupující a prodávající s advokátem smlouvu o úschově, většinou koncipovanou tak, že kupující splní svou povinnost zaplatit kupní cenu jejím složením do advokátní úschovy, prodávající ji však obdrží až po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Prodávající se o svou nemovitost nemusí obávat, protože návrh na katastr nemovitostí je podán až po složení celé kupní ceny do advokátní úschovy, kupující se zase nemusí obávat o své finanční prostředky, protože tyto jsou prodávajícímu vydány až po zápisu vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího. JUDr. Lukáš Klega má pro advokátní úschovy zřízenu řadu depozitních účtů u renomovaného bankovního ústavu a podléhá v této věci mimořádně přísné kárné pravomoci České advokátní komory.

Dědické právo: sepis závětí a listin o vydědění, zastoupení v dědickém řízení a v soudních sporech jím vyvolaných. Jde o oblast práva, ve které JUDr. Lukáš Klega získal akademický titul JUDr., tedy o právní oblast, které se věnuje dosti podrobně.

Rozvody a vypořádání společného jmění: zastoupení ve sporných i nesporných rozvodových řízeních, sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů, ať už před rozvodem či po něm, zastoupení ve sporech o vypořádání rozvodem zaniklého společného jmění.

Výchova a výživa: jde především o zastoupení v řízeních o poměrech nezletilých dětí (otázky svěření do péče, výše výživného, úprava styku) a v řízeních o změně již soudem stanovených práv a povinností.

Jednání s protistranami, dlužníky, věřiteli a obchodními partnery: především před zahájením soudního sporu je vhodné pokusit se využít poslední pokus o mimosoudní řešení pomoci advokáta, a to jak s účelem „zastrašujícím“, tak i mediačním, tedy s využitím komunikace prostřednictvím advokáta jako nezúčastněné a na věci emočně nezainteresované osoby. Tento postup lze využít i v průběhu již zahájeného soudního sporu.

Rejstříková agenda: zakládání obchodních společností a jejich změny.

Exekuční řízení: podávání návrhu na exekuci a žaloby na vyloučení věcí z exekuce.

Trestní řízení: zde JUDr. Lukáš Klega zastupuje především osoby trestným činem poškozené, a to při uplatňování náhrady škody či nemajetkové újmy.