Ceny a mimosoudní řešení sporů

Odměna JUDr. Lukáše Klegy je sjednána s klientem v závislosti na charakteru a obtížnosti dané právní věci. Mezi možné varianty spadá především odměna sjednaná v určité výši za každý provedený úkon, případně odměna ve výši provize z výsledku sporu či ve výši náhrady nákladů řízení klientovi přiznané pravomocným rozhodnutím. Není-li konkrétní výše odměny sjednána, řídí se platnou právní úpravou, a to vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

Dojde-li snad v nějakém případě ke sporu mezi JUDr. Lukášem Klegou a klientem v pozici spotřebitele, je klient oprávněn využít možnosti mimosoudního řešení tohoto sporu, a to prostřednictvím České advokátní komory jako zprostředkovatelem tohoto mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto řešení je pro klienta dobrovolné, není zpoplatněno a může jej zahájit do jednoho roku ode dne, kdy své právo, které je předmětem sporu, uplatnil u JUDr. Lukáše Klegy.

Dopravní nehody a jiné úrazy

Již po řadu let se úzce zaměřuji především na právní zastoupení obětí dopravních nehod a jejich příbuzných.

Převody nemovitostí

Kompletní právní servis, včetně zřizování věcných břemen a přípravy návrhů na vklad do katastru nemovitostí.

Dědické právo

Sepis závětí a listin o vydědění, právní zastoupení v dědickém řízení a v jím vyvolaných sporech. Za rigorózní práci v oblasti dědického práva jsem získal akademický titul JUDr.